↑ go to top

Diskusija su Rab-Rab Press | Kaip pastatyti pastolius?

WHEN04-03-2022 19:00

WHERE@Luna6


						

 

[ EN below]

Šiemet Vilniuje veiklą pradės kairioji kultūrinė leidykla „Scaffold”, išleisianti dvi LT/EN knygas kartu su gerai žinomomis leidyklomis Common Notions Press (US) ir Minor Compositions (UK). Naujoji leidykla kovo 4 d. 19 val. centre Luna6 kviečia diskusijai „Kaip pastatyti pastolius?”, kurią „Scaffold” organizuoja kartu su Rab-Rab Press ir Six Chairs Books, kuria siekiama atverti idėją apie leidybą kaip pastolius antikapitalistinėms socialinėms formoms. Tikimės kartu mąstyti apie pastolių statymą plačiai tyrinėjant revoliucinę spaudą istoriniu, regioniniu ir šiuolaikiniu aspektais. 

Šeštadieni, kovo 5 d. 16-19 val. vyks antroji renginio dalis – dirbtuvės: 

Mūsų mąstymą atveria Sezgin Boynik (Kosovas), kuris pristatys nepriklausomą leidybinę platformą Rab-Rab Press, veikiančią Helsinkyje. Leidykla veikia eksperimentinių formų ir kairiosios politikos sankirtoje. Rab-Rab Press kamet leidžia „Rab-Rab: politinių ir formaliųjų meno tyrimų žurnalą“ bei specialius leidinius, skatinančius neinstitucinę mintį. Iki šiol leidykla išleido šešis žurnalo numerius specialiomis kalbos, triukšmo, miško ir prisiminimo kaip ateities temomis; meninį leidinį su linoraižiniais apie politinę popieriaus pramonės istoriją Suomijoje, lankstinuką apie Zaum poeziją, knygas apie laisvąjį džiazo komunizmą, punk suprematizmą, materialistinio kino praktiką ir daug kitų.

Boynik pristatys naujausią „Rab-Rab Press“ leidinį „Punk Suprematism: Theoretical Writings on Punk, Nation, State, Art, Bureaucracy and Socialism“ („Punk suprematizmas: Teoriniai tekstai apie punk, tautą, valstybę, meną, biurokratiją ir socializmą”), kuriame yra pirmieji Rastko Močniko, Slavojaus Žižeko ir Zojos Skušek tekstų iš aštuntojo dešimtmečio vertimai į anglų kalbą. Tai dalis leidinių serijos, nagrinėjančios specifinį Jugoslavijos pankų subkultūros kontekstą ir būdus, kuriais teoretikai bandė suprasti šį masinį nuskurdusio jaunimo judėjimą, tyrinėdami jį per kairiąsias koncepcijas. Šis leidinys yra pirmasis „Punk Research” leidinių serijoje. Boynik pristatys šios naujos serijos idėją ir ateities planus.

Renginys bus galima įsigyti „Punk Suprematism” mažesne kaina (atsineškite grynųjų). 

Po pokalbio lauks gėrimai (auka grynaisiais), o Boynik pagros Jugoslavijos ir Rytų Europos pankų muzikos DJ setą.

As a new leftist cultural publishing house Scaffold prepares to launch in Vilnius this year (with two LT/ENG titles already set for release in collab with Common Notions Press (US) and Minor Compositions (UK) we invite you for a discussion with Rab-Rab Press hosted by Luna6 and Six Chairs Books, exploring the idea of publishing as a scaffolding for anti-capitalist social forms. We hope to think together about the building of scaffolds through a broad exploration of the revolutionary press historically, regionally, and contemporaneously. 

On Saturday 4-7 pm, the event will continue as workshop on the history of revolutionary publishing at Luna, more information here: [ link ]

Opening our inquiry, Sezgin Boynik from Kosovo will present Rab-Rab Press, an independent publishing platform based in Helsinki. Rab-Rab Press works at the intersection of experimental forms and leftist politics. It publishes annually ‘Rab-Rab: journal for political and formal inquiries in art’, and special publications advancing non-institutional thought.  So far they published six numbers of the journal on the special topics of language, noise, forest, and remembering as future; artist's book with linocuts on the political history of paper industry in Finland, a pamphlet on Zaum poetry, books on free jazz communism, punk suprematism, materialist film practice, and many others.

Boynik will present the latest book of Rab-Rab Press, Punk Suprematism: Theoretical Writings on Punk, Nation, State, Art, Bureaucracy, and Socialism, including the first English translations of texts by Rastko Močnik, Slavoj Žižek, and Zoja Skušek from the eighties. Its part of a series exploring the specific context of Yugoslav punk subculture, and the ways how theoreticians tried to understand this mass movement of impoverished youth by studying it through leftist concepts. The volume is the first in the Punk Research Series. Boynik will talk about the concept and the future plans of this newly initiated series.

Punk Suprematism will be available for a reduced price, bring cash. 

After the talk we will have drinks (cash donation) and Boynik will play a DJ set of Yugoslav and Eastern European punk music.